Noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk tekstā –Noteikumi) sastādīti, lai garantētu jūsu (turpmāk tekstā Klients) un interneta veikala duud.shop (turpmāk tekstā – Vietne) tiesības, abu pušu noteiktos pienākumus un atbildības.
Noteikumi tiek piemēroti, kad Klients jebkādā veidā vai formā izmanto Vietni, veido Vietnē piedāvāto preču pasūtījumu, veic pasūtījuma apmaksu, sniedz personas datus, sniedz citus datus, iepazīstas ar Vietnē esošo informāciju, sniedz savu viedokli, novērtē preces un ne tikai (turpmāk tekstā –Pakalpojumi).
Noteikumi tiek uzskatīti par līgumu starp Klientu un Agniju Cabuli (turpmāk tekstā – Administrators).

 1. Klients, izveidojot pasūtījumu, apstiprina, ka ir iepazinies, sapratis saturu un piekrīt Noteikumos redzamiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Ja Klients nepiekrīt kādam no Noteikumu nosacījumiem, Klientam nav tiesības izmantot jebkādus Vietnes Pakalpojumus.
 2. Administrators patur tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Klientam tiek piemēroti Noteikumi, kuri ir spēkā pirkšanas brīdī.
 3. Pirkums ir iesniegts, kad klients tiek informēts “Pirkums ir veiksmīgs”.
 4. Informācija par preci:
  4.1. Informācija par preci, preces cena redzama pie atbilstošās preces (Preces cenā ir iekļauts Pievienotās Vērtības nodoklis (PVN))
  4.2. Vietnē publicētās preces neuzliek pienākumu Administratoram pārdot redzamo preci;
  4.3. Vietne patur tiesības jebkurā laikā mainīt preču piedāvājumu un preces cenu bez iepriekšējā brīdinājuma;
  4.4. Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas. Piegādes izmaksas ir papildus maksājums, kuru sedz Klients. Detalizētāku informāciju skatīties sadaļā “Piegāde Latvijā”.
 5. Preču pasūtījums tiek sākts formēt tad, kad saņemta pilna samaksa par precēm un piegādes izmaksām Administratora bankas kontā.
 6. Preču apmaiņu un atgriešanu var veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/83/EU par Patērētāju aizsardzību, kas saistīta ar attālinātas tirdzniecības līgumiem.
  6.1. Klientam 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas dienas ir tiesības atgriezt Vietnē iegādāto preci un saņemt par tām samaksāto naudu atpakaļ. Precei, kura tiek atgriezta, jāatbilst:
  6.1.1. Prece nedrīkst būt lietota vai citādāk izmantota, tā nedrīkst būt bojāta vai zaudējusi savu vērtību;
  6.1.2. Prece jāiesniedz oriģinālajā iepakojumā un ar nezaudētu preces izskatu;
  6.1.3. Atgriežamo preci nosūtīt to uz Omniva pakomātu Garkalnes Lats pakomāts (Vidzemes šoseja 13, Garkalne) adresējot   Agnijai Cabulei, kontakttelefons: +371 29430359, norādot pamatojumu – Klienta atteikums, sūtījumā pievienojot:
  6.1.3.1. Iegādāto preci pilnā komplektācijā, nesabojātā tās oriģinālajā iepakojumā
  6.1.3.2. Aizpildītu atteikuma veidlapu.
  6.1.3.3. Dokuments (rēķins vai pavadzīme), kas pierāda pirkuma veikšanu duud.shop Vietnē.
  6.1.4. Naudu par atgriežamo Preci, Agnija Cabule pārskaita uz Klienta norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad būsim saņēmuši Jūsu iegādāto preci kopā ar aizpildītu atteikuma veidlapu.
 7. Noteikumiem tiek piemērotas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
 8. Preču piegādi veic Administratora pilnvarots sadarbības partneris.
  8.1. pārbaudiet preci tās saņemšanas brīdī – vai tā atbilsts pasūtītajai precei un vai nav defekti, kuri radušies transportēšanas laikā. Ja ir redzami kādi bojājumi vai prece neatbilsts pasūtītajai precei, Jums ir tiesības atteikties no pasūtījuma tā piegādes brīdī.

9. PRIVĀTUMA POLITIKA
Dokumentā daļā “Privātuma politika”, turpmāk tekstā Privātuma politika, ir aprakstīta kārtība kādā Agnija Cabule, turpmāk tekstā Administrators, apstrādā personas datus, to apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, kā arī sniedz informāciju par apstrādes termiņu un par datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas laikā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.
Šī Privātuma politika tiek piemērota, ja Klients izmanto, bija izmantojis vai ir izteicis vēlmi izmantot Administratora sniegtos pakalpojumus interneta vietnē duud.shop, turpmāk tekstā Vietne, un ne tikai un vai iegādāties Administratora piedāvāto preci, vai saistīts ar Administratoru jebkurā citā veidā. Privātuma politika tiek attiecināta uz jebkuru Klienta sniegto informāciju Administratoram jebkurā formā un/vai veidā, un/vai vidē, kā piemēram un ne tikai, interneta mājaslapā, mobilajās lietotnē, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski, un/vai citās šeit nenosauktās formās un vidēs.
9.1.Termini:
9.1.1. Pārzinis: Agnija Cabule, adrese: Jaungožu 28, Āņi, Ādaži, LV2164, elektroniskā pasta adrese: info@duud.shop
9.1.2.Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, bija izmantojusi vai ir izteicis vēlmi izmantot Administratora sniegtos pakalpojumus vai iegādāties Administratora piedāvāto preci, vai saistīts ar Administratoru jebkurā citā veidā. Ir Klients, Tiešsaites Piedāvājumu apmeklētājs vai lietotājs, turpmāk tekstā “Klients”.
9.1.3. Personas dati – informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu.
9.2.Vispārējie noteikumi:
9.2.1.Administrators, spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros, nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošas tehniskās, organizatoriskās darbības, lai pasargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, pretlikumīgas izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmantošanas, netīšu Datu pazaudēšanu, modificēšanu vai iznīcionāšanu.
9.2.2. Izmantojot Agnijas Cabules sniegtos Vietnes pakalpojumus vai kļūstot par reģistrētu lietotāju, Klients piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši Privātuma politikai. Kā arī Klients apstiprina, ka sniedz Administratoram tiesības vākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot jebkādā veidā, kas nav aizliegts ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši sniedz Administratoram, apmeklējot Vietni un izmantojot Pakalpojumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un ievērojot nosacījumus.
9.2.3. Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu personas datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī. Reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumu, Klients apstiprina, ka ir pilngadīgs un ir tiesīgs veikt pirkumu Vietnē.
9.2.4. Piedāvājot Klienta Vietnē pakalpojumus Agnija Cabule apkopo, saglabā un izmanto šādus Klienta personas datus:
a) vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, adresi, kur tiks piegādāta prece, mobilā tālruņa numuru, piegādes veids un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci. Šie dati tiek ievākti ar mērķi, lai noformētu pasūtījumu, sniegtu nepieciešamo informāciju kurjeram, nodrošinātu apmaksas veikšanu caur elektroniskajām norēķinu sistēmām, saziņai ar Klientu par pasūtījuma gaitu;
b) informāciju par Klienta datoru, apmeklējumiem un pirkumiem Vietnē, tostarp IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Klients ir reģistrējies Vietnē un/vai ir apmeklējis Vietni;
c) jebkuru citu informāciju, kura ir sniegta duud.shop Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar Agniju Cabuli
d) Dati, kurus Klients pats paziņo Administratoram.
e) Reģistrējoties Klients uzņemas nevienam neatklāt savus piereģistrēšanās datus. Agnija Cabule neuzņemas nekādu atbildību, ja Klients atklāj savus piereģistrēšanās datus.
9.3. Agnija Cabule apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
9.3.1. Klienta piekrišana – klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
9.3.2. attālinātā līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma/pasūtījuma un lai nodrošinātu tā izpildi;
9.3.3. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu Agnijas Cabules saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumu;
9.3.4. saskaņā ar Klienta piekrišanu, kuru Klients sniedz Agnijai Cabulei tiesības vākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot jebkādā veidā, kas nav aizliegts ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vei netieši sniedz Agnijai Cabulei, apmeklējot Vietni un izmantojot Pakalpojumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, ievērojot nosacījumus;
9.3.5. leģitīmās interesēs, lai realizētu starp Agniju Cabulei un Klienta starpā pastāvošās saistības un/vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas Agnijas Cabules leģitīmās intereses, un ne tikai.
9.4. Agnijas Cabules leģitīmās intereses ir, un te tikai:
9.4.1. veikt komercdarbību;
9.4.2. sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus, administrēt maksājumus;
9.4.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
9.4.4. analizēt un vai administrēt duud.shop mājaslapu, interneta vietnes un mobilo lietotnes darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
9.4.5. veikt darbības Klientu ieinteresēšanai, piesaistīšanai, attīstīt, reklamēt savas preces un pakalpojumus;
9.4.6. segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai, uzlabojot to kvalitāti, piegādes efektivitāti;
9.4.7. vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības iestādēs, tiesā, un ne tikai, savu leģitīmo interešu aizsardzībai.
9.4.8. Administratoram ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt Klienta iespēju izmantot Vietni un tāpat ir tiesības pārtraukt Vietnes darbību, par to neinformējot Klientu.
9.5. Apkopotos personas datus duud.shop izmanto tikai mērķiem, kas ir norādīti Privātuma politikā. Klientu personas datus izmantošanas nolūks:
9.5.1. preču pārdošanai – Klienta identificēšanai, rēķina sagatavošanai, maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai, preču piegādei, attālinātā pirkuma līguma saistību izpildei, garantijas saistību izpildei, iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
9.5.2. Sarakstei ar Klientu un paziņojumu nosūtīšanai;
9.5.3. Klienta iepriekšējo pirkumu informācijas atspoguļošanai;
9.5.4. sūtījumiem uz pasta, elektroniskā pasta adresi vai citāda veida Klienta norādītām adresēm par Administratora jaunumiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem, kurus Administrators uzskata par nepieciešamiem.
9.5.5. Administrators apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Administratora darbības iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti, tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
9.6. Ja turpmāk nevēlaties saņemt Administratora paziņojumus, kā piemēram un ne tikai, informāciju par jaunumiem, jebkurā laikā no tiem var atteikties, paziņojot Administratoram par to pa elektronisko pastu info@duud.shop un/vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma.
9.7. Klienta piekrišanu personas datu apstrādei dod Vietnē reģistrējoties, autorizējoties caur Vietnē piedāvātajiem rīkiem un/vai lietojot savu profilu, un/vai iepērkoties un/vai pasūtījuma apstiprinājuma brīdī.
9.8. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – sava profila duud.shop vietnē vai rakstot uz info@duud.shop, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, netiks veikta.
9.8.1. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
9.8.2.Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru Administrators veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
9.9. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personu datu apstrādi. Saviem datiem Klients var piekļūt, var tos labot, ka arī var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
9.9.1. veicot reģistrāciju un/vai lietojot savu profilu, un/vai iepērkoties, un/vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī Vietnē
9.9.2. rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@duud.shop
9.9.3. nosūtot pašrocīgi parakstītu pieprasījumu Agnijai Cabulei uz pasta adresi Jaungožu 28, Āņi, Ādaži, LV2164, Latvija.
9.9.4. Administrators datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija, izvērtēts pieprasījums un to izpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.10. Klientam ir tiesības dzēst savu profilu Vietnē duud.shop. Šādā gadījumā Administrators saglabā tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu savu un/vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Klienats ir noslēdzis ar Administratoru.
9.11. Klients var izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem.
9.12. Ja Klients uzskata, ka viņa privātuma tiesības ir pārkāptas, Klients var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
9.13. Administrators glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
9.13.1. Klienta personas dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
9.13.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Administrators un/vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, un ne tikai, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
9.13.3. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram un ne tikai, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
9.13.4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.
9.13.5. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļi izbeidzas arī Klientu personas dati glabāšanas termiņš.
9.14. Citām personām un uzņēmumiem (līgumu apstrādātājiem, kopīgi atbildīgām personām vai trešajām personām)piešķiram piekļuvi datiem tikai piegādes un apmaksas pakalpojumu ietvaros vai likumā noteikto atļauju un saistību ietvaros, kā arī pamatojoties uz Administratora leģitīmajām interesēm (piemēram, juridiskajiem konsultantiem, kravu pārvadājumu uzņēmumiem, varas iestādēm, Vietnes uzturētājiem).
9.15. Agnija Cabule ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājas lapā duud.shop

10.SĪKDATNES.
Sīkdatnes jeb “cookies” ir nelielas teksta datnes jeb sīkfaili, kas nodrošina konkrēto tīmekļa vietu darbību. Tie atceras dažādas funkcijas un iestatījumus, kā piemēram, lietotāja iestatītais fonts, saglabātie ielogošanās dati, kādas preces tika ieliktas pirkuma grozā un cita informācija. Sīkdatnes tiek glabātas konkrētajā ierīcē – lietotāja datorā, planšetē, telefonā un citās viedierīcēs.
Izmantotās sīkdatnes iedala:
10.1.Sesijas sīkdatnes – šī veida sīkdatnes glabājas viedierīcē tik ilgi, kamēr ir atvērts pārlūks. Pēc interneta pārlūka aizvēršanas, tās tiek dzēstas automātiski. Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu Vietnes pamata funkcijas, piemēram, Vietnes satura attēlošanai, produktu ievietošanai pirkuma grozā, pirkuma apstrādei.
10.2.Patstāvīgās sīkdatnes – šī veida sīkdatnes glabājas viedierīcē atkarībā no Jūsu izvēlētajiem uzstādījumiem pārlūkprogrammā. Svarīgi: tās var izdzēs manuāli jebkurā laikā. Piemēram, Google Analytics sīkdatnes ļauj mums pielāgot Vietnes saturu un mēs tās izmantojam Google Analytics rīka lietotāju anonīmo datu apstrādei.
10.3.Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes – šī veida sīkdatnes ļauj paaugstināt reklāmas efektivitāti, lai rādītu reklāmas, kas visticamāk, Jums būs interesantas visvairāk.
10.4.Svarīgi: mēs neizmantojam sīkdatnes, lai Jūs personīgi identificētu, tajās neiekļaujam sensitīvus datus.
10.5.Sīkdatnes var izdzēst – daudzām interneta pārlūkprogrammām ir iespēja bloķēt sīkdatnes. Lūgums ņemt vērā, ka šādā gadījumā Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi lietot Vietnes tiešsaites iespējas. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem un dzēšanu atrodama attiecīgo izstrādātāju mājas lapās:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.microsoft.com/lv-lv/windows/s%C4%ABkfailu-dz%C4%93%C5%A1ana-un-p%C4%81rvald%C4%ABba-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

10.6.Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir atrodama https://www.aboutcookies.org/

X